เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2563)

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช ทุกสาขาหรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติอื่นๆ ถ้ามีความรู้ด้านงาน โอเปเรเตอร์ ประกันสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

      รับผิดชอบบริหารจัดการด้านห้องพัก จัดสรรห้องพักให้ผู้ป่วยที่แพทย์มีคำสั่งให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิการรักษาของผู้ป่วย จัดเตรียมเอกสารประกอบเบิก ให้บริการโทรศัพท์แก่ลูกค้าภายนอกและภายใน ประสานงานเรื่องการลาของแพทย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วงเวลา 17.00 - 08.00 น.


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย
หรือ E-mail: hr@thaksinhospital.com
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

ส่งที่ "สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)