บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษภายในห้องสวนหัวใจที่ทันสมัย ให้การตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด


ขอบเขตการบริการ

1. การคัดกรองและวินิจฉัยโรคหัวใจ

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)

- การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial Index : ABI )

- การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST)

- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)

- การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor)


2. การตรวจและรักษาโรคหัวใจ

- การสวนหัวใจและการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram : CAG)

- การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention : PCI)

- การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4352, 4353

Email: info@thaksinhospital.com