ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน กรุณายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ผู้ให้บริการ หมายถึง โรงพยาบาลทักษิณ
2. ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ Line Official/Website โรงพยาบาลทักษิณ
3. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขประจำตัวประชาชน / เบอร์โทรศัพท์ / ที่อยู่อาศัย / อีเมล เป็นต้น และจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่กำหนด
4. การบริการทางการแพทย์ หมายถึง การบริการที่ Line Official/Website ได้เปิดให้บริการในแอพพลิเคชั่นและสามารถปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้หรือระงับการบริการได้ เพื่อการพัฒนาหรือมีเหตุขัดข้อง
5. ข้อมูลทางการแพทย์ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจ / การรักษา / ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
6. การนำข้อมูลไปใช้ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ไม่เผยแพร่ แลก เปลี่ยนหรือโอนข้อมูลใดๆ ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์ และต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าได้ทำการละเมิด
7. ขอบเขตการบริการ ประกอบด้วย การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ / บริการนัดหมายแพทย์ที่ Line Official/Website โรงพยาบาลทักษิณได้ให้บริการ
8. การเปลี่ยนแปลง จำกัด ระงับ หรือยกเลิก การเข้าถึงหรือการให้บริการ
- ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและอัพเดทแอพพลิเคชั่นเป็นครั้งคราวเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงการบริการของผู้รับบริการ


คลิกยอมรับเงื่อนไข