ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ชูชัย วงศ์วิวัฒนไชย

วัน เวลา
จันทร์   08.30 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4124 , 4125 หรือ หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 077-278-779