โปรแกรม & แพคเกจ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ

โทร 0-7727-8777 ต่อ 4124, 4125 หรือ หมายเลยโทรศัพท์สายตรง 0-7727-8779


** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**