ทีมแพทย์ → ออร์โธปิดิกส์ (โรคกระดูกและข้อ)

นพ.สุชาติ เจียมพจมาน

นพ.ถิรวัฒน์ นวลขาว

นพ.บดี สุขะประดิษฐ

นพ.ปฏิภาณ กาญจนาภิรมย์