ทีมแพทย์ → มะเร็งวิทยา

นพ.พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป

พญ.กาญจนา สุโขกาญจนชูศักดิ์