รพ.ทักษิณ ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนทางรังสี (OAP Award) ปี 2566

     วันที่ 26 เม.ย. 66 คุณภาวิณี  ชูตานนท์ หัวหน้าฝ่ายรังสี และคุณจินตนา สวนแก้ว รองหัวหน้าฝ่ายรังสี เป็นตัวแทนโรงพยาบาลทักษิณ เข้ารับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนทางรังสี (OAP Award) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบถ้วนด้านความปลอดภัยทางรังสี  ณ สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ

      โดย รพ.ทักษิณ ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ระดับ “ดีมาก” เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 (ด้านการแพทย์)