ทีมแพทย์ → อายุรกรรมทั่วไป

นพ.สมชาย หลีค้า

นพ.เจษฎา ฤทธิ์ธาทร

พญ.วิมลิน โชคชัยกวิน

นพ.วิทวัส ศิริยงค์

พญ.วรวรรณ เพ็ญภัทรกุล

พญ.ณัฏฐา อานนทวีศิลป์

พญ.ณิชาภัทร อภิบาลคุรุกิจ