ทีมแพทย์ → ศัลยศาสตร์

นพ.สุชาติ เจียมพจมาน

นพ.สมชาย ทองสม

นพ.ประพันธ์ เลขวัต

นพ.ธนพล วัชราภรณ์

นพ.ถิรวัฒน์ นวลขาว

นพ.บดี สุขะประดิษฐ

นพ.ปฏิภาณ กาญจนาภิรมย์

นพ.ภราดร เจ็ดวรรณะ

พญ.ลัลธริมา สุทธินุ่น

นพ.ป่าน ขัมภลิขิต

นพ.ธีรวัฒน์ ลิมป์พานิชกุล

พญ.จรัสศรี แซ่เจี่ย