บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครอบคลุม ดังนี้


Thaksin Hospital provides thorough analysis and reports through our laboratory, including


 • การวิเคราะห์หาความเสี่ยงหรือแนวโน้ม ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
 • Analysis of risk or health trends for disease prevention
 • การตรวจเบื้องต้นหรือการตรวจคัดกรอง
 • Initial examination or screening
 • การตรวจวินิจฉัย
 • Diagnosis
 • การตรวจสนับสนุนการรักษา
 • Examination to support treatment plan
 • การตรวจติดตามผลการรักษา
 • Follow-up examination

     ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติและระบบ LAB INFORMATION SYSTEM (LIS) ที่ทันสมัย เพื่อให้มีการรายงานผลที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และทันต่อความต้องการใช้ของผู้รับบริการและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ระบบประกันคุณภาพด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีการตรวจติดตามคุณภาพเป็นระยะๆ โดยใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551 เป็นหลัก

     With state-of-the-art automatic analytical devices and LAB INFORMATION SYSTEM (LIS), the lab can provide reliable results which ensures accurate and fast diagnosis. The lab operation is guided by professional ethics, the laws, and regulatory compliance to medical technology quality management system standard set by ISO 2008.

ขอบเขตการบริการ / Services

 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 6 สาขา / Provides analysis through 6 laboratories
  • งานเคมีคลินิก / Clinical chemistry
  • งานโลหิตวิทยา / Hematology
  • งานจุลทรรศน์วิทยา / Microscopy
  • งานภูมิคุ้มกันวิทยา / Immunology
  • งานจุลชีววิทยา / Microbiology
  • งานธนาคารเลือด / Blood Bank
 • ให้บริการส่งต่อสิ่งส่งตรวจ ในกรณีที่มีการส่งตรวจพิเศษ (Special Test) หรือการตรวจวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลไม่ได้เปิดให้ใช้บริการ
 • Outsourcing service when requiring any special test or analysis that the hospital may not offer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5224