บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษภายในห้องสวนหัวใจที่ทันสมัย ให้การตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Thaksin Hospital’s cardiac center is equipped with advanced diagnostic and therapeutic technologies and physicians specialized in all subdisciplines of cardiology.

ขอบเขตการบริการ / Services

1. การคัดกรองและวินิจฉัยโรคหัวใจ / Screening and Diagnosis

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram : EKG
 • การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย / Ankle Brachial Index : ABI
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย / Exercise Stress Test : EST
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง / Echocardiogram
 • การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง / Holter Monitor

2. การตรวจและรักษาโรคหัวใจ / Examination and Treatment

 • การสวนหัวใจและการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram : CAG) คือ การฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูลักษณะการตีบตัน หรืออุดตันของหลอดเลือดหัวใจ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ Echo / EST ผิดปกติ
 • Coronary Angiogram: CAG is an injection of a radiopaque substance which allows radiographic visualization of the blood vessels to identify any narrowing or blockage of the coronary arteries among patients with chest pain or abnormal Echo/EST result.
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) คือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยการใช้บอลลูนและขดลวดใส่ขยาย เพื่อรักษาสภาพของหลอดเลือดไม่ให้กลับมาตีบซ้ำ
 • Percutaneous Coronary Intervention : PCI is a non-surgical procedure that uses a catheter and a balloon to prevent blood vessels in the heart from narrowing.
 • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) คือ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อช่วยแก้ไขจังหวะการเต้นของหัวใจให้กลับมาเป็นปกติ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการร่วม เช่น ความดันโลหิตตก มีอาการวูบ เวียนศีรษะ
 • Pacemaker is a heart stimulator to correct the heart rhythm for patients with joint symptoms such as low blood pressure, syncope, dizziness.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4352, 4353

Email: info@thaksinhospital.com