บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

       โรงพยาบาลทักษิณ มีการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยหรือการทำกายภาพบำบัด โดยมีนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาแนะนำหากผู้ป่วยต้องการกลับไปทำกายภาพบำบัดเองที่บ้าน อีกทั้งยังมีเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

        Thaksin Hospital provides physical therapy by highly-experienced, well-trained physical therapists who can further consults patients carrying over the therapeutic techniques at home. Physical therapy equipment at our hospital is up to international safety standard. Physical therapy service has the following goals:

 • ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางกายภาพบำบัด
 • Patient is safe, without complications from physical therapy treatment
 • ผู้ป่วยมีความก้าวหน้าในการรักษา และสามารถทำกิจวัตรได้ใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด
 • Patient’s conditions progress and can return to normal routine as close to normal as possible
 • ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • Patient is satisfied with easy access to services.
 • บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • Staff continues to receive trainings and capability development.
 • เครื่องมือทางกายภาพบำบัดพร้อมใช้งานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Physical therapy equipment is readily available and is effectively.
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
 • Staff are safe while operating.

เครื่องมือทางกายภาพบำบัด / Physical therapy equipments include

 • เครื่องดึงหลัง-คอด้วยไฟไฟ้า / Cervical traction device
 • เครื่องอัลตราซาวด์ / Ultrasound machine
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า / Electrotherapy device
 • เครื่องอบความร้อน / Sauna therapy machine
 • เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น / Short Wave Diathermy Machine
 • เตียงฝึกยืน / Standing Bed
 • เครื่องสั่นปอดเพื่อระบายเสมหะ / Flutter device
 • เครื่องแช่พาราฟิน / Paraffin bath
 • แผ่นร้อนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิต / Thermo pad to promote blood flow
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ รวมถึงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
 • Exercise equipment that promote muscle strength and flexibility

การให้บริการทำกายภาพบำบัด @ Home / Physical therapy at home

       โรงพยาบาลทักษิณเปิดให้บริการทำกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่บ้าน โดยทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการให้คำแนะนำแก่ครอบครัวหรือผู้ดูแลสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาดังต่อไปนี้

Thaksin Hospital provides home-based physical therapy by highly-experienced, well-trained physical therapists who advise patients and families about at-home care. Carrying over therapeutic techniques at home is a key ingredient to successful and effective treatment. Home-based physical therapy service is available for patients with the following conditions :

 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • Cerebrovascular accident
 • ผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • Muscle weakness
 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเอ็น
 • Muscle and tendon pain
 • ผู้ที่มีปัญหาบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • Sports injury
 • เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการการเคลื่อนไหว
 • Children with movement disorder or delay
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการระบายเสมหะ
 • Postural drainage issues

ขั้นตอนรับบริการ / Service procedures

 • ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจจากแพทย์โรงพยาบาลทักษิณ
 • Patient receives services at Thaksin Hospital
 • แพทย์วินิจฉัยและแนะนำให้ทำการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด
 • Patient is prescribed to receive physical therapy by attending physician
 • ผู้ป่วยทำนัดหมายรับบริการทำกายภาพบำบัด
 • Patient requests appointment for physical therapy at home
 • นักกายภาพบำบัดให้บริการทำกายภาพบำบัดที่บ้านผู้ป่วยตามนัดหมาย
 • Patient Is assigned a physical therapist to provide at-home care

ข้อดีของการทำกายภาพบำบัดที่บ้าน / Benefits of at-home care

 • ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง
 • Reduce cost while also saves travel time
 • ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • No need to move patients
 • สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ในการรับการรักษาได้เอง
 • Flexible date, time, and location of care
 • รับคำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างใกล้ชิด และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
 • One-on-one attention in a natural environment

กายภาพบำบัด หนึ่งตัวช่วยสำหรับคุณแม่ท่อน้ำนมอุดตัน / Physical therapy to manage plugged ducts

 • ลดความปวดของเต้านมคัดตึง
 • Reduce pain from breast engorgement
 • กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในท่อน้ำนม
 • Stimulates blood flow of the ductal system
 • สลายก้อนน้ำนมที่แข็งตัว หรือลดการจับกลุ่มเป็นก้อนของน้ำนมในท่อน้ำนม เพื่อลดการอุดตัน
 • Dissolves hardened milk lumps or reduces milk agglomeration inside the ducts to reduce clogging

กายภาพบำบัดช่วยคุณแม่ได้ ด้วยวิธี / Mother’s physical therapy includes

 • การทำอัลตราซาวด์บริเวณเต้านม คลื่นอัลตราซาวด์จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในท่อน้ำนม  ช่วยขยายท่อน้ำนมและเปิดท่อน้ำนม
 • Breast ultrasound creates vibration that expands and opens the milk ducts
 • การประคบร้อนบริเวณเต้านม
 • Hot compress on the breast area
 • การนวดเต้านม เพื่อกระตุ้นเปิดท่อน้ำนม
 • Breast massage to stimulate opening of the milk ducts

ท่อน้ำนมอุดตัน เป็นอย่างไร / Clogged Milk Ducts Symptoms

 • เต้านมคัดตึง / Tightness in the breasts
 • คลำพบก้อนแข็ง ไต หรือลักษณะเป็นแผ่นที่เต้านม / Lumpy or swollen breasts
 • ลูกดูดนมไม่ออก หรือน้ำนมไหลน้อย / Difficulty nursing or producing milk
 • ปั๊มนมไม่ออก / Difficulty pumping
 • ลักษณะของหัวนมและลานนมผิดปกติ / Abnormal nipples

วิธีป้องกันท่อน้ำนมอุดตัน / Prevention

 • ไม่ควรสวมใส่ชุดชั้นในที่คับหรือหลวมจนเกินไป
 • Avoid clothing that is too tight or too loose
 • ไม่ควรปล่อยให้เต้านมคัดเป็นเวลานาน
 • Do not allow the breasts to become full for too long a period of time
 • ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ ประมาณ 3 ลิตรต่อวัน
 • Drink at least 3 liters of water per day
 • งดอาหารที่มีไขมันสูง เสี่ยงต่อการอุดตันของท่อน้ำนม
 • Refrain from high-fat food
 • หมั่นนวดเต้านมทุกครั้งระหว่างอาบน้ำ ทำให้เต้านมไม่แข็งเป็นก้อน หรืออาจจะระบายน้ำนมออก โดยการใช้มือรีดน้ำนมระหว่างที่อาบน้ำไปด้วยก็ได้
 • Frequently massage the breasts between bath times or compress the breasts during bath times

เวลาทำการ:

จันทร์ - ศุกร์      เวลา: 08.00 - 20.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์   เวลา: 08.00 - 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5252

Email: info@thaksinhospital.com