บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

          แผนกไตเทียมโรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีทีมแพทย์ อายุรกรรมโรคไตและทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรม และได้รับการรับรองวุฒิบัตรเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมตลอดเวลาเปิดทำการ


          Hemodialysis Center Hemodialysis Center at Thaksin Hospital proudly provides services by a team of nephrologists and nurses certified in hemodialysis.

ขอบเขตการบริการ / Services


 • การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต
 • Diagnosis, treatment, and follow-up care by nephrologists
 • การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • Treatment of acute and chronic renal failure
 • การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน
 • Treatment of electrolyte disorders and hypodermoclysis
 • การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • Hemodialysis treatment for patients with renal failure
 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกลุ่มผู้ป่วยที่นอน ICU และมีภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • Hemodialysis for ICU patients and patients with acute or chronic renal failure
 • จำนวนเตียงบริการ 16 เตียง / 16 beds
 • ห้องรับรองญาติผู้ป่วย
 • Relatives’ room


เปิดให้บริการทุกวัน เวลาทำการ: 05.00 – 22.00 น.
สถานที่ตั้ง: อาคารบี ชั้น 2 โรงพยาบาลทักษิณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกไตเทียม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5711