บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

          โรงพยาบาลทักษิณ มีการให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย โดยนักรังสีเทคนิค และรังสีแพทย์ ที่มีประสบการณ์มายาวนาน อีกทั้งยังให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยชนิดต่างๆ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

          Thaksin Hospital provides diagnostic radiology by highly-experienced radiologic technologists and specialists. Our modern equipment ensures accurate diagnosis of various disorders.

เครื่องมือการตรวจวินิจฉัย / Diagnostic Tool

1. เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)

 • การตรวจเอกซเรย์ ปอด (Chest x-ray), แขน, ขา, และกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย
 • X-Ray of chest, arms, legs, and bones

2. เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray)

 • การตรวจเอกซเรย์กระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง
 • Upper-GI tract radiography through Barium-Sulfate swallowing
 • การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วย การสวนแป้ง
 • Colon radiology through Barium enema
 • การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี
 • Intravenous Urogram
 • การฉีดสีดูท่อนำไข่ในสตรีผู้มีบุตรยาก
 • Hysterosalpingography (HSG)

3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง /Electroencephalogram: EEG

 • การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคลมชัก
 • Diagnosis of epilepsy
 • การตรวจชนิดของโรคลมชัก
 • Examination of various types of epilepsy
 • การตรวจเพื่อบอกตำแหน่งจุดกำเนิดการชัก
 • Identifying epileptic lesions
 • การตรวจประเมินปัญหาเรื่องความรู้สึกตื่นตัวผิดปกติ มีอาการสับสน ปัญหาเรื่องการนอนหลับ โรคสมองเสื่อมหรือโรคใดๆ ก็ตามที่ทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนไป
 • Assessment of issues related to hyperactivity, disorientation, sleep habits, dementia or other brain dysfunctions
 • การตรวจวินิจฉัยอาการหมดสติ
 • Diagnosis of syncopal attack
 • การตรวจวินิจฉัยภาวะสมองตาย
 • Diagnosis of brain death
 • การตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกสมอง
 • Diagnosis of brain tumors

4. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง / CT Scan

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย ได้แก่

A computerized tomography (CT) scan is a highly effective tool that can provide clear 2-D and 3-D images of human body.

 • การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ
 • Detection of organ abnormalities
 • การตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆ รวมทั้งตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก
 • Detection of tumors of various locations and sizes
 • การตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง
 • Detection of tumor metastases to nearby lymph nodes
 • การตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน
 • Detection of congestion in the brain, abdomen, and pelvis
 • การตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น
 • Detection of vascular abnormalities such as aortic aneurysms, blood clots, etc.
 • การตรวจหาความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อต่างๆ เช่น การหัก การหลุด เป็นต้น
 • Detection of joints and bone abnormalities such as fractures, dislocation, etc.

5. อัลตราซาวด์ / Ultrasound

 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องด้วยการใช้คลื่นความถี่สูง เพื่อหาความผิดปกติต่างๆ เช่น ตับ, ตับอ่อน, ม้าม, ถุงน้ำดี, ไต, กระเพาะปัสสาวะ และช่องท้องทั่วๆไป ตลอดจนเส้นเลือดต่างๆ
 • Examination of organs inside abdominal cavity using high frequency to identify any abnormalities in liver, pancreas, spleen, gallbladder, kidney, bladder as well as general abdomen and vessels
 • การตรวจหาความผิดปกติ เช่น นิ่วที่ไต
 • Detection of abnormalities such as kidney stones
 • การตรวจเพื่อยืนยันกับการตรวจอื่นๆว่าพบก้อนเนื้อ
 • Examination to confirm and other testing of a lump
 • การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก ปีกมดลูก
 • Examination of pelvic such as uterus, uterine tube
 • การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
 • Detection of fetal abnormalities
 • สามารถช่วยในการเจาะเพื่อดูดสารคัดหลั่ง หนอง หรือชิ้นเนื้อจากอวัยวะที่สงสัย เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
 • Facilitate draining of secretions and pus, or sampling suspected tissues for further diagnosis and treatment

6. อัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ / 4D Fetal Ultrasound offers the following benefits

 • สามารถเห็นหน้า แขน ขา และเพศได้อย่างชัดเจน
 • Can offer clear visibility of face, arms, legs, and genitals
 • สามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้ดีขึ้น เช่น การขยับแขน ขา หรือแม้แต่การหาวของทารก
 • Can monitor fetal behaviors such as movement of arms and legs or yawning
 • สามารถตรวจได้ตลอดการตั้งครรภ์
 • Can be examined throughout pregnancy
 • ได้รับการรับรองจากสถาบันอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาว่าไม่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์
 • Guaranteed by the American Institute of Ultrasound in Medicine to have no affect on the fetus
 • อายุครรภ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ อยู่ในช่วง 26 – 32 สัปดาห์
 • Appropriate age rage to undergo the 4D Ultrasound is between 26-32 weeks
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ คือ อายุครรภ์, ตำแหน่งของทารกในครรภ์, และปริมาณน้ำคร่ำ
 • Factors affecting the 4D Ultrasound include gestational age, fetal position, and volume of the amniotic fluid

7. การตรวจเต้านมระบบดิจิตอล / Digital Mammogram

 • เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษที่ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับรังสีต่ำ
 • Patients receive low radiation exposure
 • สามารถแยกความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของเต้านมได้ค่อนข้างชัดเจน
 • Can clearly distinguish different types of fat and tissues of the breast
 • สามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงที่พบในมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ค่อนข้างดี เนื่องจากการรักษาในระยะเริ่มแรกจะให้ผลดี และมีโอกาสหายขาดมากกว่า
 • Able to detect changes that occur during the early stages of cancer which increases success for treatment
 • เป็นเครื่องมือที่ให้ผลถูกต้องและแม่นยำสูง
 • Offer highly accurate results

8. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram: EKG

เป็นเครื่องมือที่สามารถบอกความผิดปกติของโรคหัวใจ ได้แก่

Electrocardiogram (EKG) is a tool that examine abnormalities of the heart including

 • การตรวจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • Myocardial ischemia
 • การตรวจกล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • Thickening of the heart muscle (myocardium)
 • การตรวจลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด
 • Blood clot
 • การตรวจการเต้นผิดปกติของหัวใจ
 • Abnormal heartbeats

9. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ความถี่สูง (Echocardiogram) หรือที่เรียกว่า อัลตราซาวด์หัวใจ

Echocardiogram can examine the following conditions of the heart

 • การตรวจหาความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของผนังหัวใจ
 • Movements of the heart wall
 • การตรวจสอบปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีด ในการบีบตัวของหัวใจแต่ละครั้ง รวมถึงความหนาและพยาธิสภาพของถุงหุ้มหัวใจ
 • Volume of the blood being pumped at each compression as well as thickness and pathology of the pericardial sac
 • การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจแต่กำเนิด
 • Congenital heart diseases
 • การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจพิการ
 • Congenital heart valve disease
 • การตรวจวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ
 • Myocardial infarction
 • การตรวจวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มหัวใจ
 • Pericardium

10. การตรวจสมรรถถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย / Exercise Stress Test : EST

 • การตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน เพื่อทดสอบว่าเมื่อหัวใจมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ออกกำลังกายแล้วจะเกิดภาวะการขาดเลือดขึ้นหรือไม่ 
 • A diagnostic cardiac stress test is done, while a patient walks on a treadmill, to assess if there is any decreased blood flow and oxygen to the heart muscle as the body’s oxygen usage increases.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5232, 5233

Email: info@thaksinhospital.com