บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

โรงพยาบาลทักษิณ มีการให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย โดยนักรังสีเทคนิค และรังสีแพทย์ ที่มีประสบการณ์มายาวนาน อีกทั้งยังให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยชนิดต่างๆ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

เครื่องมือการตรวจวินิจฉัย

  1. เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) 
•  การตรวจเอกซเรย์ ปอด (Chest x-ray), แขน, ขา, และกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย


  2. เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray) 
•  การตรวจเอกซเรย์กระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง
•  การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วย การสวนแป้ง
•  การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี
•  การฉีดสีดูท่อนำไข่ในสตรีผู้มีบุตรยาก


3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG)
•  การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคลมชัก 
•  การตรวจชนิดของโรคลมชัก
•  การตรวจเพื่อบอกตำแหน่งจุดกำเนิดการชัก 
•  การตรวจประเมินปัญหาเรื่องความรู้สึกตื่นตัวผิดปกติ มีอาการสับสน ปัญหาเรื่องการนอนหลับ โรคสมองเสื่อมหรือโรคใดๆ ก็ตามที่ทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนไป
•  การตรวจวินิจฉัยอาการหมดสติ 
•  การตรวจวินิจฉัยภาวะสมองตาย 
•  การตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกสมอง

 
4. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) 
    เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย ได้แก่
•  การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ 
•  การตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆ รวมทั้งตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก
•  การตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง
•  การตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน
•  การตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น
•  การตรวจหาความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อต่างๆ เช่น การหัก การหลุด เป็นต้น


5. อัลตราซาวด์ (Ultrasound)
•  การตรวจอวัยวะในช่องท้องด้วยการใช้คลื่นความถี่สูง เพื่อหาความผิดปกติต่างๆ เช่น ตับ, ตับอ่อน, ม้าม, ถุงน้ำดี, ไต, กระเพาะปัสสาวะ และช่องท้องทั่วๆไป ตลอดจนเส้นเลือดต่างๆ
•  การตรวจหาความผิดปกติ เช่น นิ่วที่ไต
•  การตรวจเพื่อยืนยันกับการตรวจอื่นๆว่าพบก้อนเนื้

•  การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก ปีกมดลูก

•  การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์

•  สามารถช่วยในการเจาะเพื่อดูดสารคัดหลั่ง หนอง หรือชิ้นเนื้อจากอวัยวะที่สงสัย เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา


6. การตรวจเต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram)

•  เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษที่ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับรังสีต่ำ

 •  สามารถแยกความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของเต้านมได้ค่อนข้างชัดเจน

•  สามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงที่พบในมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ค่อนข้างดี เนื่องจากการรักษาในระยะเริ่มแรกจะให้ผลดี และมีโอกาสหายขาดมากกว่า

•  เป็นเครื่องมือที่ให้ผลถูกต้องและแม่นยำสูง


7. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG) 

    เป็นเครื่องมือที่สามารถบอกความผิดปกติของโรคหัวใจ ได้แก่
•  การตรวจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
•  การตรวจกล้ามเนื้อหัวใจหนา
•  การตรวจลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด
•  การตรวจการเต้นผิดปกติของหัวใจ


8. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ความถี่สูง (Echocardiogram) หรือที่เรียกว่า อัลตราซาวด์หัวใจ
•  การตรวจหาความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของผนังหัวใจ
•  การตรวจสอบปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีด ในการบีบตัวของหัวใจแต่ละครั้ง รวมถึงความหนาและพยาธิสภาพของถุงหุ้มหัวใจ
•  การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจแต่กำเนิด
•  การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจพิการ
•  การตรวจวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ
•  การตรวจวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มหัวใจ


9. การตรวจสมรรถถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST)
•  การตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน เพื่อทดสอบว่าเมื่อหัวใจมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ออกกำลังกายแล้วจะเกิดภาวะการขาดเลือดขึ้นหรือไม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5232, 5233

 Email: info@thaksinhospital.com