บริการตรวจรักษา

การให้บริการทางอาชีวเวชศาสตร์

  • การตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (Pre-employment examination)
  • การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าตำแหน่งงานหรือก่อนการเปลี่ยนงาน (Pre-placement examination)
    • การตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ (Fitness to work in confined-space)
    • การตรวจสุขภาพคนทำงานในที่สูง (Fitness to work at height )
  • การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงหรือตรวจสุขภาพประจำปี (Periodic examination)
  • การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)
  • การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน/ก่อนเกษียณ (Retirement examination)


#โปรแกรมตรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง

#โปรแกรมตรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายติดต่อ : แผนกตรวจสุขภาพ
โทร : 0-7727-8777 ต่อ 4411, 4412, 4413
@LINE : กดที่นี่เพื่อ Scan QR Code

สำหรับบริษัทหรือตรวจเป็นรายกลุ่มติดต่อ : แผนกการตลาด
โทร : 0-7727-8777 ต่อ 5151, 5152